VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti TŘINECKÝ KURÝR, s.r.o., platné od 1.5.2016
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv o dílu, uzavřených společností Třinecký kurýr, s.r.o., se sídlem Kaštanová 435, 739 61, Třinec-Dolní Líštná, Folwark, IČ: 04590635, DIČ: CZ04590635 (dále jen „zhotovitel“) a zadavatelem zakázky (dále jen „objednatel“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a řádně zaplatit.

I.  POJEM DÍLO
1)      Dílem se dle těchto všeobecných podmínek rozumí:
  • montáž určité věci
  •  údržba určité věci
  •  provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci

 

II.  PROVÁDĚNÍ DÍLA
1)      Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky na věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla, včetně změny cenových podmínek (ústně či písemně – tj. i emailem či faxem). Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nevysloví-li objednatel s návrhem za změnu díla ve lhůtě do 24 hodin od doručení nesouhlas, má se za to, že návrh změny akceptoval. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
 
 
III.  DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
1)      Dílo je dokončeno, je-li zhotovitelem objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předání díla se uskutečňuje předáním díla v místě, kde má zhotovitel sídlo. O předání díla, jakož i o předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu, bude vyhotoven protokol.
2)      Zhotovitel je oprávněn předat dílo před sjednaným termínem a objednatel je povinen toto dílo převzít.
3)      Zhotovitel neodpovídá za zpoždění provedení a předání díla, které je způsobeno vyšší mocí nebo událostí, která zhotoviteli podstatně ztíží nebo znemožní plnění podmínek uzavřených ve smlouvě – stávka, výluka, válečný stav, požár, vyšší moc atd. O těchto událostech je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu a dohodnout s nim náhradní termín předání.
 
 
IV.  REKLAMACE
1)      Zjevné vady je objednatel povinen vytisknout ihned po předání díla písemně do protokolu o předání díla. Neuvede-li objednatel do protokolu o předání díla výhrady s provedením díla, má se za to, že dílo převzal bez výhrad. Skryté vady je objednatel povinen písemně vytisknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí díla. Zkouška reklamovaného díla se provádí podle běžných norem.
2)      Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
 
 
V.  CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1)      Cena díla je splatná při převzetí díla objednatelem nebo v okamžiku vzniku povinnosti dílo převzít, nestanoví-li vystavený daňový doklad (faktura) pozdější den splatnosti. V případě nezaplacení může zhotovitel uplatnit zadržovací právo k věci.
2)      Prodlení s placením dohodnuté ceny je podstatným porušením smlouvy o dílo, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V tomto případě je taktéž oprávněn odstoupit od všech dalších smluv o dílo uzavřených s objednatelem. Toto ustanovení platí i tehdy, pokud se objednatel dostane do prodlení se zaplacením sjednané ceny, která měla být uhrazena předem.
 
 
VI.  ZADRŽOVACÍ PRÁVO
1)      Objednatel bere na vědomí  a souhlasí, že zhotovitel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k věci objednatele, přičemž zadržovací právo se řídí ust. § 1395 a násl. obč. zák. Má-li zhotovitel vůči objednateli splatnou pohledávku, může k zajištění své splatné pohledávky zadržet jakoukoli jeho věc, kterou má zhotovitel u sebe. Byl-li proti objednateli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, vzniklá zadržovací právo i k zajištění dosud nesplatné pohledávky.
2)      V případě uplatnění zadržovacího práva zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele o zadržení jeho věcí a důvodech, které k zadržení vedly.
3)      Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadržené věci vyrozumění objednateli oproti poskytnutí jiné formy zhotovitelem odsouhlasené jistoty.
 
 
VII.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1)      Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu díla po dobu jeho provádění. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu díla odpovídá zhotovitel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovny. V případě, kdy na předmětu díla odpovídá zhotovitel, je povinen učinit opatření škody, a to zejména opravou předmětu díla na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí zhotovitel objednateli částku předmětu díla. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí zhotovitel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu díla. Při škodě na věcech na nebo v předmětu díla, které zhotovitel převzal do úschovny, hradí zhotovitel objednateli skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.
2)      Objednatel je povinen bezodkladně písemně informovat zhotovitele o škodě na předmětu díla, pokud za ni zhotovitel odpovídá, včetně její přesné specifikace.
 
 
VIII.  OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1)      Společnost Třinecký kurýr, s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoliv jejich změna musí být písemná a společnost Třinecký kurýr, s.r.o. s nimi musí výslovně souhlasit. Přijetí návrhu obsahující odchylky od obsahu návrhu či k němu přiložených podmínek zakládá protinávrh, není-li v průběhu jednání výslovně dohodnuto jinak.
2)      Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smluv o dílu a těchto všeobecných obchodních podmínek, stejně jako otázky neupravené smlouvami o dílu a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí hmotným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
3)      Veškeré spory vznikající ze smluv o dílu a všeobecných obchodních podmínek budou projednávány před Okresním soudem v Ostravě, popřípadě před Krajským soudem v Ostravě, dle jejich věcné příslušnosti. Tato soudní pravomoc daná všeobecnými obchodními podmínkami je pravomocí výlučnou.
4)      Pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
Novinky
ADR přeprava 1/18/2017

 Nově jsme získali osvědčení na přepravu ADR podlimitu. Neváhejte a kontaktujte nás pro více informací na tel. čísle: 777 22 66 84

Vánoční úklid!!! 11/18/2016

Je tady čas vánoční a s ním i spoustu shonu a úklidu... nechte to na nás, přijedeme, vyčistíme, Vaše potřeby uspokojíme a s úsměvem se rozloučíme :-) Volej již dnes: 777 22 66 84

MODELACE NEHTŮ-TŘINEC 2/25/2016

Modelace nehtů z velice kvalitních přípravků. Své ruce svěřte těm nejlepším odborníkům. Profesionální přístup, příjemné prostřední a klidné zázemí pro Vás vytvořila Zuzana Byrtusová. Tel. č. 604 403 754, web: modelacenehtiku.webnode.cz/

Doručování zásilek volejte +420 777 226 684
TOPlist